IBB UAB

CONVOCATÒRIA: Investigador en formació

 

Investigador en formació

Codi: RETOS2019NFM

Centre de treball: Institut de Biotecnologia i de Biomedicina, UAB, Bellaterra

Duració prevista: 3 anys

Funcions del lloc de treball:

El candidat seleccionat s’unirà a l’equip del grup d’investigació de Nanobiotecnologia per a col·laborar en el desenvolupament de formulacions proteiques pel tractament de malalties respiratòries infeccioses. El treball es desenvoluparà en el marc del projecte “NANOINGENIERIA APLICADA A SISTEMAS DE ADMINISTRACION EFICIENTE DE FARMACOS BASADOS EN LA DEFENSA DEL HUESPED POR VIA INTRANASAL” finançat pel programa RETOS 2019 del MINECO.

L’oferta contempla que els treballs que desenvolupi el candidat seleccionat condueixin a la realització d’una tesi doctoral.

Requisits:

  1. Màster en Biotecnologia, Microbiologia, Bioquímica o equivalent.
  2. Experiència en laboratoris afins.
  3. Anglès oral i escrit fluid.

Mèrits o aspectes a valorar:

  • Expedient acadèmic.

Sistema de qualificació:

Es basarà en la valoració dels següents barems, que tindran una puntuació del 0 al 10, essent 0 la pitjor i 10 la millor.

  1. Titulacions acadèmiques (pes específic, 35%)
  2. Formació i perfeccionament (pes específic, 15%)
  3. Coneixement de la llengua anglesa (pes específic, 15%)
  4. Entrevista (35%)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça indica neus.ferrer@uab.cat posant en l’assumpte del correu el codi de la vacant (RETOS2019NFM), definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 5 d’octubre a les 12h.