IBB UAB

Calls

Convocatòria per a la contractació de personal investigador ordinari – ref. 87-IBB-2017

Calls
Departament: IBB Àrea de coneixement: LAB.IMMUNOLOGIA EVOLUTIVA Nom del projecte on desenvoluparà les funcions: AG-2017-977: AqüiVal Evolution (biosensor) Nom del projecte finançador: AG-2017-977: AqüiVal Evolution (biosensor) funcions dins del projecte ·   Desenvolupar un biosensor de camp per detecció de metabòlits o enzims rellevants en mostres de mucus de pell de peix. requisits per a poder participar (punt 2 plec de clàusules) ·  Títol de doctor en biologia, bioquímica o similar. ·  Nivell alt d’anglès Es valorarà: ·  Experiència prèvia en laboratori i treball en biologia molecular, biologia cel·lular i immunologia de peixos ·  Número i nivell de publicacions. DURADA I JORNADA ·  La durada del con

CONVOCATÒRIA REF. 242/2017 per a la contractació temporal d’un tècnic superior de suport a la recerca

Calls
                        Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)   Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)   Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)   Referència : 242/2017 Codi projecte SUMMA: PK612945   Nom del projecte o conveni: EXPLORACION DE LOS MECANISMOS DE HOMEOSTASIS DE CATIONES MONOVALENTES COMO NUEVA DIANA ANTIFUNGICA     OBJECTIU   La intervenció tècnica en el desenvolupament d’estudis conduents a la caracterització de versions mutants de Ppz1 en possibles centres de fosforilació deduïts d'estudis fosfoproteo

Ref. 59-IBB-2017 Postdoc researcher

Calls
Convocatòria per a la Contractació de personal investigador ordinari - ref. 59-IBB-2017 Departamento: IBB Àrea de coneixement: LAB.GENÒMICA comparativa I FUNCIONAL Nom del projecte en desenvoluparà les funcions:   POC 2016- 755027_IN2DIAG: “Aplicación de inversiones genómico como marcadores de diagnóstico en medicina precisión. ERC prueba de concepto Grant, Consejo Europeo de Investigación”   Nom del projecte finançador: POC 2016- 755027_IN2DIAG GE260736 (RET.CAN.CACERES) funcions dins del projecte · Desenvolupar nous Assaigs por determinar S. La presenència d'inversiones al genoma humà un gran escala i-les genotipar En un Número elevat d'individus por Poder determinar S. La seva Associació amb malaties i altres fenotips d'Inte