IBB UAB

Convocatòria per a la contractació de personal investigador ordinari – ref. 87-IBB-2017

Departament:

IBB

Àrea de coneixement:

LAB.IMMUNOLOGIA EVOLUTIVA

Nom del projecte on desenvoluparà les funcions:

AG-2017-977: AqüiVal Evolution (biosensor)

Nom del projecte finançador:

AG-2017-977: AqüiVal Evolution (biosensor)

funcions dins del projecte

·   Desenvolupar un biosensor de camp per detecció de metabòlits o enzims rellevants en mostres de mucus de pell de peix.

requisits per a poder participar (punt 2 plec de clàusules)

·  Títol de doctor en biologia, bioquímica o similar.

·  Nivell alt d’anglès

Es valorarà:

·  Experiència prèvia en laboratori i treball en biologia molecular, biologia cel·lular i immunologia de peixos

·  Número i nivell de publicacions.

DURADA I JORNADA

·  La durada del contracte serà de 2 mesos prorrogables fins a la finalització del projecte

·  La jornada laboral serà a temps parcial

·  Hores per setmana: 31 h

Quantia i pagaments

·  Retribució bruta anual: 24.840,00 € bruts anuals

·  Liquidació en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres.

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 27 de setembre al 4 d’octubre de 2017

·  Lloc de presentació:

Dra. Nerea Roher Armentia

Laboratori d’ Immunologia Evolutiva

Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

Universitat Autònoma de Barcelona

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI o passaport, currículum, còpia del títol oficial de doctor o doctora, tota aquella altra documentació que acrediti els mèrits al·legats

 

criteris d’avaluació (punt 7 plec de clàusules)

La selecció de les persones candidates serà efectuada pel lab. d’Immunologia Evolutiva d’acord amb els criteris següents:

·   Experiència investigadora en l’àrea biologia molecular, biologia cel·lular i immunologia de peixos, amb especial èmfasi en la manipulació de peixos i en l’obtenció de mostres de mucus de pell per el seu anàlisis posterior. També es valorarà experiència en tècniques bàsiques d’immunologia com western blot, ELISA, citometria, purificació d’anticossos i en tècniques bàsiques de bioquímica clínica.

·   Currículum de la persona sol·licitant.

resolució (punt 8 plec de clàusules)

·  Òrgan competent per a la resolució: La Dra. Nerea Roher Armentia, responsable del lab. d’Immunologia Evolutiva de l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina de la UAB és la persona competent que duu a terme la resolució

·  Data prevista de resolució: la data prevista de resolució d’aquesta convocatòria serà a partir del 5 d’octubre de 2017. El termini legal per resoldre la convocatòria és de sis mesos comptadors a partir de l’endemà del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà, per silenci administratiu, que l’ajut sol·licitat ha estat desestimat.

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

26 de setembre de 2017

Nom: Nerea Roher Armentia

Signatura:

 

 

 

              SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

 

Nº CONVOCATÒRIA

 

LABORATORI

 

DATA CONVOCATÒRIA

     
 

Dades Personals

Cognoms

 

Nom

 
   

NIF o PASSAPORT

NACIONALITAT

   

Adreça

 
 

Població

 

Codi postal

 

Província

 

Telèfon

       

Data de naixement

Municipi

 

Província

 

Pais

       

Titulació

 
 
               

ue s’adjunta amb la sol·licitud

 

Documentació que s’adjunta amb la sol·licitud

    

a sol·l        DNI/NIE/Passaport

  Currículum Vitae

  Fotocòpia del títol

  Una fotografia

  Altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum:

 

Les dades personals facilitades per les persones candidates seran incorporades a un fitxer de la UAB amb la finalitat de gestionar el procés selectiu. Aquestes dades són imprescindibles per poder assegurar la participació dels candidats en el procés. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les persones interessades tenen dret a exercir, davant la Secretaria General de la UAB, els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició respecte a les dades.

 

 

 

 

 SOL·LICITO ser admès en aquesta convocatòria i DECLARO que són certes les dades que s’hi consignen i que compleixo les condicions exigides per a treballar en una Administració pública i les previstes en les corresponents bases específiques.

 

(Signatura)

 

 

Localitat i data, __________________________________________________________________________________________