IBB UAB

CONVOCATÒRIA REF. 242/2017 per a la contractació temporal d’un tècnic superior de suport a la recerca

                   

 

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 242/2017

Codi projecte SUMMA: PK612945

 

Nom del projecte o conveni: EXPLORACION DE LOS MECANISMOS DE HOMEOSTASIS DE CATIONES MONOVALENTES COMO NUEVA DIANA ANTIFUNGICA

 

 

OBJECTIU

 

La intervenció tècnica en el desenvolupament d’estudis conduents a la caracterització de versions mutants de Ppz1 en possibles centres de fosforilació deduïts d’estudis fosfoproteomics i a la preparació de mostres del complex Ppz1-Hal3 per crosslink químic per anàlisi proteòmic

 

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte (*)

 

·       Purificació de proteïnes recombinants per tècniques d’afinitat.

·       Generació de mutacions puntuals

·       Estudis fenotípics en llevats

·       Estudis de crosslink.

 

requisits per participar -HI

 

 

·       Títol de grau o llicenciat en bioquímica, biologia, biotecnologia o similar o títol de màster o equivalent

·       Coneixements de: genètica molecular de llevats, avaluació de creixement en placa i medi líquid, mutagènesi, expressió i purificació de proteïnes recombinants

·       Es valorarà experiència en biologia molecular de llevats (mínim 2 anys).

·       Altres requeriments: bon coneixement de l’anglès parlat i escrit. coneixements bàsics de proteòmica. Capacitat de treball en equip

 

 

DURADA I JORNADA

 

·       La durada del contracte serà de 6 mesos.

(1) Contractes eventuals per acumulació de tasques: amb possibilitat d’una sola pròrroga per una durada total acumulada de 6 mesos.

(2) Contractes en pràctiques: amb possibilitat de pròrroga en els termes de l’article 11.1 b i c) de l’Estatut dels Treballadors.

(3) Contractes d’obra i servei: amb possibilitat de pròrroga fins a 24 mesos o fins la durada del projecte.

La jornada laboral es distribuirà de dilluns a divendres, de les 9:00 a les 13:00 hores.

·       Hores per setmana: 20

 

 

RETRIBUCIÓ

 

·  Retribució bruta anual:  17.026,20 €   i mensual de :    1.418,85 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

 

termini i presentació de sol·licituds

 

·  Període de presentació: del 08/09/2017 al 15/09/2017

·  Lloc de presentació:  Secretaria de l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina.

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

 PROCÉS DE SELECCIÓ

 

·  El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular, proves teòriques, proves pràctiques i entrevistes

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant: correu electrònic

 

 

resolució

 

·  Òrgan competent per a la resolució: Institut de Biotecnologia i Biomedicina – Biologia Molecular-Llevats

·  Data prevista de resolució: 15/09/2017

 

data de publicació convocatòria

RESPONSABLE DEL PROJECTE

 

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),    8  de setembre   de 2017

 

Signatura:

 

 

 

 

Nom: JOAQUIN ARIÑO CARMONA

 

Càrrec: Catedràtic responsable del projecte

 

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

 

Nº CONVOCATÒRIA

 

LABORATORI

 

DATA CONVOCATÒRIA

     
 

Dades Personals

Cognoms

 

Nom

 
   

NIF o PASSAPORT

NACIONALITAT

   

Adreça

 
 

Població

 

Codi postal

 

Província

 

Telèfon

       

Data de naixement

Municipi

 

Província

 

Pais

       

Titulació

 
 
               

ue s’adjunta amb la sol·licitud

 

Documentació que s’adjunta amb la sol·licitud

    

a sol·l        DNI/NIE/Passaport

  Currículum Vitae

  Fotocòpia del títol

  Una fotografia

  Altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum:

 

Les dades personals facilitades per les persones candidates seran incorporades a un fitxer de la UAB amb la finalitat de gestionar el procés selectiu. Aquestes dades són imprescindibles per poder assegurar la participació dels candidats en el procés. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les persones interessades tenen dret a exercir, davant la Secretaria General de la UAB, els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició respecte a les dades.

 

 

 

 

 SOL·LICITO ser admès en aquesta convocatòria i DECLARO que són certes les dades que s’hi consignen i que compleixo les condicions exigides per a treballar en una Administració pública i les previstes en les corresponents bases específiques.

 

(Signatura)

 

 

Localitat i data, __________________________________________________________________________________________