IBB UAB

Ref. 59-IBB-2017 Postdoc researcher

Convocatòria per a la Contractació de personal investigador ordinari – ref. 59-IBB-2017

Departamento:

IBB

Àrea de coneixement:

LAB.GENÒMICA comparativa I FUNCIONAL

Nom del projecte en desenvoluparà les funcions:

 

POC 2016- 755027_IN2DIAG: “Aplicación de inversiones genómico como marcadores de diagnóstico en medicina precisión. ERC prueba de concepto Grant, Consejo Europeo de Investigación”

 

Nom del projecte finançador:

POC 2016- 755027_IN2DIAG

GE260736 (RET.CAN.CACERES)

funcions dins del projecte
· Desenvolupar nous Assaigs por determinar S. La presenència d’inversiones al genoma humà un gran escala i-les genotipar En un Número elevat d’individus por Poder determinar S. La seva Associació amb malaties i altres fenotips d’Interés.
requisits por un Participar Poder (Punt 2 plec de clàusules)
· Títol de doctor en Biología, Bioquímica o similar.

· Amplia Experiencia en Tècniques de Genómica, biologia molecular i Genética Humana.

· Nivell alt d’Angles

Es valorarà:

· Experiència previa en Laboratori i treball en Genómica, biologia molecular i Genética Humana.

· Número de Publicacions i nivell.

Durada I JORNADA
· La Durada del Contrato sera de 12 mesos prorrogables aletas a la finalització del projecte

· La jornada laboral serà complerta

· Hores por setmana: 37,5 H

Quantia i pagaments
· Retribució bruta anual: 30.047,73 € bruts anuals

· Liquidació en 12 pagues, inclòs EL prorrateig de pagues extres.

termini i presentació de sol·licituds
· Período de presentació: del 8 al 15 de juny de 2017

· Lloc de presentació:

El Dr. Mario Cáceres

Laboratori de Genómica Comparativa i Funcional

Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

Universidad Autónoma de Barcelona

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

· Documentos Que cal PRESENTAR (amb l’Imprés de Sol·licitud): DNI o Pasaporte, plan de estudios, copia del títol oficial de médico o doctora, tota Aquella altra documentació Que acrediti els méritos al·legats

 

Criteris d’Avaluació (Punt 7 plec de clàusules)
La Selecció de les persones candidatos sueros de laboratorio efectuada pel. Genómica Comparativa de i Funcional d’acord amb els Criteris següents:

· Experiencia investigadora en l’àrea Genómica, Biología Molecular i Genetica de poblacions.

· Currículum de la persona sol·licitant.

· Benefici immediat en la carrera investigadora de la persona candidata, i es la Recerca del departamento.

resolució (Punt 8 plec de clàusules)
· Órgano competente per a la resolució: El Dr. Mario Cáceres Aguilar, responsable del laboratorio. De Genómica Comparativa i Funcional de l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina de la UAB Es La persona competente Que Urtin un Terme La resolució

· Los datos Prevista de resolució: La Data Prevista de resolució d’aquesta convocatòria serà A partir del 16 de juny de 2017. El termini legal por resoldre la convocatòria es de sis mesos comptadors A partir de l’endemà del termini de presentació de Sol · licituds. Transcorregut aquest termini sentido Expressa resolució, s’entendrà, por silenci administratiu, que l’ajut sol·licitat ha estat desestimat.

los datos de publicació convocatòria responsable del projecte
 

 

7 de Junio ​​de 2017

Nom: Mario Cáceres Aguilar

Signatura:

 

 

 

 

 

 

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

 

Nº CONVOCATÒRIA   LABORATORI   DATA CONVOCATÒRIA
     
 
Dades Personals
Cognoms   Nom  
   
NIF o PASSAPORT NACIONALITAT
   
Adreça  
 
Població   Codi postal   Província   Telèfon
       
Data de naixement Municipi   Província   Pais
       
Titulació  
 

ue s’adjunta amb la sol·licitud

 

Documentació que s’adjunta amb la sol·licitud

    

a sol·l        DNI/NIE/Passaport

Currículum Vitae

Fotocòpia del títol

Una fotografia

Altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum:

 

Les dades personals facilitades per les persones candidates seran incorporades a un fitxer de la UAB amb la finalitat de gestionar el procés selectiu. Aquestes dades són imprescindibles per poder assegurar la participació dels candidats en el procés. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les persones interessades tenen dret a exercir, davant la Secretaria General de la UAB, els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició respecte a les dades.

 

 

SOL·LICITO ser admès en aquesta convocatòria i DECLARO que són certes les dades que s’hi consignen i que compleixo les condicions exigides per a treballar en una Administració pública i les previstes en les corresponents bases específiques.

 

(Signatura)

 

 

 

 

Localitat i data, ______________________________________________________________________________________