Intranet
Imatge home facultat
Organitzaciˇ PDF Imprimir Correu
1.2.1.png L’IBB s’organitza en 5 unitats de recerca i està format per més de 80 investigadors entre catedràtics, professors, investigadors ICREA i Ramon y Cajal, becaris de la Generalitat, del MEC, de la UAB i associats a projectes i estudiants en pràctiques. 

Bioinformàtica:
 • Anàlisi de seqüències de proteïnes i de la seva relació amb estructura i funció
 • Modelat de l'estructura terciària de proteïnes i dels seus complexes amb biomolècules o amb altres molècules d'interès biomèdic (e.g. fàrmacs)
 • Anàlisi computacional de sistemes biomoleculars (proteïnes, DNA, membranes, inhibidors, etc.) mitjançant simulació de dinàmica molecular
 • Estudis teòrics de les reaccions bioquímiques catalitzades per enzims, basats en coneixements de química teòrica (quàntica, termodinàmica y cinètica) i biologia molecular
 Biologia Cel·lular:
 
 • Citogenètica molecular (estudi de desequilibris cromosòmics) de tumors sòlids i de malalties mentals (esquizofrènia)
 • Estudi de l'evolució cromosòmica en primats
 • Investigació dels mecanismes de regulació de la resposta inflamatòria en cèl·lules glials (neuroinflamació)
 Immunologia:
 • Estudi dels mecanismes de presentació i reconeixement d'autoantígen en autoimmunitat
 • Immunologia de la reproducció: estudi de processos autoimmunes causants d'infertilitat
 • Estudi molecular de les proteïnes presentadores d'antigen CD1 i els seu reconeixement per cèl·lules NKT (Natural Killer T).
 Microbiologia:
 • Genètica molecular de la patogènesi bacteriana
 • Bases moleculars de la resistència a fàrmacs antibacterians
 • Desenvolupament de vehicles no vírics per a terapia gènica
 • Estudi de l'agregació proteica en bacteris recombinants
 Proteòmica:
 • Caracterització estructural, funcional i de plegament d'inhibidors i proteases; redisseny racional de lligands i fàrmacs i desenvolupament de mètodes proteòmics per a la caracterització d'interaccions proteïna-proteïna.
 • Cerca de dianes terapèutiques, vacunals i diagnòstiques mitjançant eines bioinformàtiques, proteòmiques, genòmica i de biologia de sistemes fins la concreció d’aquest “know how” en un producte biotecnòlogic
 • Bases moleculars de les malalties conformacionals: s'estudia com l'estructura i el plegament de proteïnes es relaciona amb el desenvolupament de certes malalties degeneratives, com Alzheimer o Parkinson.
 • Interactomica in vivo: s'utilitza el disseny i l'enginyeria de proteïnes pel desenvolupament de noves eïnes proteòmiques per a l'estudi de les interaccions entre proteïnes dintre de la celula.
 • Estudis estructurals i funcionals de modificacions post-traduccionals de proteïnes per SUMO. SUMO és una proteïna de baix pes molecular que canvia les propietats d'altres proteïnes al unir-se a elles i així ampliar el nombre de funcions enzimàtiques que hi ha a la cèl.lula
Aplicacions: 

Vacunes terapèutiques, kits de diagnòstic i fàrmacs
Teràpia gènica i entrega dirigida de fàrmacs
Comprensió de les bases moleculars de les malalties amiloïdsContribució en el coneixement de la base molecular de les enfermetats i disseny d'inhibidors de proteïnes amb importància farmacològica
Desenvolupament de noves estratègies terapèutiques per la cerca de compostos actius contra les malalties conformacionals
Mètodes per detectar compostos que interfereixin interaccions proteiques específiques implicades en malalties
Cerca de targets terapèutics per malalties autoimmunitàries 


Equipaments i instrumentació

Robot per la nanodispensació de gotes per formar cristalls proteics.
Granja-hotel d'incubació de plaques de cristal.lització amb un sistema de seguiment fotogràfic del creixement de cristalls.
Espetròmetre de masses MALDI-TOF
Laboratori de seguretat biològica de nivell 3 Aparell de flux parat (stopped-flow) acoblat a fluorímetre per a la mesura de reaccions ultra-ràpides

Clúster de PC per córrer simulacions


 


Apart, disposa de quatre Serveis/Plataformes especialitzades:
 • 1.2.2.jpgServei de Proteòmica i Bioinformàtica
 • Servei de Genòmica
 • Laboratori de preparació de Cristalls
 • Plataforma de Producció de Proteïnes
 • Plataforma de Bioinformàtica (Hospitals-UAB)
 
  Esdeveniments recents:
Mapa del web Sobre el web Contactar

IBB - Campus Universitari - 08193 Bellaterra - Cerdanyola del VallŔs - Barcelona
Tel. 93 581 1233 / 93 581 3582

2008 Universitat Aut˛noma de Barcelona - Tots els drets reservats