Intranet
Imatge home facultat
Convocat˛ria Ref. 64-IBB-2017 PDF Imprimir Correu

convocatòria per a la contractació de personal investigador postdoctoral – 64-IBB-2017

Departament:

INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

 

Àrea de coneixement:

LAB. PLEGAMENT DE PROTEÏNES I MALALTIES CONFORMACIONALS

Nom del projecte on desenvoluparà les funcions:

PI613207 (TV3-20144330)

 

Nom del projecte finançador:

PI613207 (TV3-20144330)

 

funcions dins del projecte

·    Planificar y dur a terme el treball experimental basat en l'obtenció de alfa-syn i variants patogèniques per realitzar estudis d'agregació i caracterització conformacional tan in vitro com in vivo.

·      Analitzar i interpretar les dades obtingudes així com elaborar informe i redacció d'articles científics.

·      Supervisar i garantir el bon funcionament dels equipaments del grup, així com gestionar el material d'ús fungible.

 

requisits per a poder participar

·      Doctor en Bioquímica i Biologia Molecular

·      Experiència postdoctoral en institucions internacionals.

·       Amplia experiència en tècniques de biologia molecular, purificació de proteïnes mitjançant tècniques cromatogràfiques, cultius cel·lulars (bacteris, llevat i cèl·lules de mamífer), tècniques electroforètiques, microscòpia òptica i electrònica, tècniques biofísiques (dicroisme circular, infraroig, fluorescència...), immunohistoquímica i inmunoprecipitació de proteïnes.

·       Nivell alt d’anglès

DURADA I JORNADA

·  La durada del contracte inicial serà d’un any, amb possibilitat de pròrroga fins a un màxim de cinc anys.

·  La jornada laboral serà complerta (37,5 hores/setmana)

Quantia i pagaments

·  Retribució bruta anual: 20.032,14 €

·  Liquidació en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres.

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: Del 8 al 15 de Juny de 2017

·  Lloc de presentació: Dr. Salvador Ventura

                             Lab. Plegament de Proteïnes i Malalties Conformacionals

                             Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                             Universitat Autònoma de Barcelona

                             08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

·  Documents que cal presentar (a més de les referenciades al punt 11 plec de clàusules)::

 

criteris d’avaluació

·  El procés de selecció es farà en base al CV i a l'experiència i encaix amb la línia de treball proposada.

 

 

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dr. Salvador Ventura, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 16 de Juny de 2017

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

07/06/2017

Nom: Salvador Ventura Zamora

Signatura:

 

 

 

     

 

              SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

 

Nº CONVOCATÒRIA

 

LABORATORI

 

DATA CONVOCATÒRIA

 

 

 

 

Dades Personals

Cognoms

 

Nom

 

 

 

NIF o PASSAPORT

NACIONALITAT

 

 

Adreça

 

 

Població

 

Codi postal

 

Província

 

Telèfon

 

 

 

 

Data de naixement

Municipi

 

Província

 

Pais

 

 

 

 

Titulació

 

 

               

ue s’adjunta amb la sol·licitud

 

Documentació que s’adjunta amb la sol·licitud

    

a sol·l        DNI/NIE/Passaport

  Currículum Vitae

  Fotocòpia del títol

  Una fotografia

  Altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum:

 

Les dades personals facilitades per les persones candidates seran incorporades a un fitxer de la UAB amb la finalitat de gestionar el procés selectiu. Aquestes dades són imprescindibles per poder assegurar la participació dels candidats en el procés. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les persones interessades tenen dret a exercir, davant la Secretaria General de la UAB, els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició respecte a les dades.

 

 

 SOL·LICITO ser admès en aquesta convocatòria i DECLARO que són certes les dades que s’hi consignen i que compleixo les condicions exigides per a treballar en una Administració pública i les previstes en les corresponents bases específiques.

 

(Signatura)

 

 

 

 

Localitat i data, __________________________________________________________________________________________

 


 
< Anterior   SegŘent >
  Esdeveniments recents:
Mapa del web Sobre el web Contactar

IBB - Campus Universitari - 08193 Bellaterra - Cerdanyola del VallŔs - Barcelona
Tel. 93 581 1233 / 93 581 3582

2008 Universitat Aut˛noma de Barcelona - Tots els drets reservats