Intranet
Imatge home facultat
Convocat˛ria Ref. 145/2017 PDF Imprimir Correu

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ AL SERVEI DE PROTEÒMICA I BIOLOGIA ESTRUCTURAL (SEPBIO) DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

 

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 145/2017

 

Codi projecte SUMMA:

CF180044

 

NOM DEL PROJECTE O CONVENI:

 

 

Servei de Proteòmica i Biologia Estructural (SEPBIO)

 

 

OBJECTIU:

 

 

La intervenció tècnico operativa especialitzada en mètodes de biologia molecular, purificació i cristal·lització de proteïnes

 

 

FUNCIONS ESPECÍFIQUES DINS DEL PROJECTE

 

 

·   Participar en el desenvolupament del servei amb la purificació i cristal·lització de diferents complexes proteics implicats en modificacions post-traduccionals de proteïnes, seguint criteris establerts.

 

     

 

REQUISITS PER PARTICIPAR -HI

·         Es valorarà significativament el haver realitzar un Màster en el àmbit de la Biomedicina amb pràctiques experimentals en un laboratori de referencia en el seu camp, la capacitat de treball en equip, la fluïdesa en l’idioma angles i capacitat de comunicació.

·         Títol de tècnic superior de cicle de grau superior o FPII o batxillerat o equivalent

·         Coneixements bàsics d’informàtica i bases de dades

 

 

DURADA I JORNADA

·         La durada del contracte serà de 6 mesos amb possibilitat de pròrroga.

·         La jornada laboral es distribuirà dilluns i dimarts de 09:00h a 13:30h i de dimecres a divendres de 09:00h a 13:00h.

Hores per setmana: 21 H

RETRIBUCIÓ

·         Retribució bruta anual:  13.880,16 €  i mensual de : 1.156,68 €

         (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

·   Període de presentació: del 18 al 25 de maig de 2017

·   Lloc de presentació:  Dr. David Reverter

                             Lab. Estructura de Proteïnes

                             Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                             Universitat Autònoma de Barcelona

                             08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)                      

·   Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

PROCÉS DE SELECCIÓ

·   El procés de selecció es farà en base al CV i a l'experiència i encaix amb la línia de treball proposada.

·   La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

 

 

RESOLUCIÓ

·  Òrgan competent per a la resolució: : Dr. David Reverter, Institut de Biotecnologia i Biomedicina Data prevista de resolució: 26 de maig de 2017


 

DATA DE PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 17 de Maig de 2017

 

Signatura:

 

 

 

 

Dr. David Reverter

 

Resp. Lab. Estructura de Proteïnes

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la Secretaria General  de la Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

 

              SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

 

Nº CONVOCATÒRIA

 

LABORATORI

 

DATA CONVOCATÒRIA

 

 

 

 

Dades Personals

Cognoms

 

Nom

 

 

 

NIF o PASSAPORT

NACIONALITAT

 

 

Adreça

 

 

Població

 

Codi postal

 

Província

 

Telèfon

 

 

 

 

Data de naixement

Municipi

 

Província

 

Pais

 

 

 

 

Titulació

 

 

               

ues

 

Documentació que s’adjunta amb la sol·licitud

 

    

a sol·l        DNI/NIE/Passaport

  Currículum Vitae

  Fotocòpia del títol

  Una fotografia

  Altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum:

 

Les dades personals facilitades per les persones candidates seran incorporades a un fitxer de la UAB amb la finalitat de gestionar el procés selectiu. Aquestes dades són imprescindibles per poder assegurar la participació dels candidats en el procés. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les persones interessades tenen dret a exercir, davant la Secretaria General de la UAB, els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició respecte a les dades.

 

 

 SOL·LICITO ser admès en aquesta convocatòria i DECLARO que són certes les dades que s’hi consignen i que compleixo les condicions exigides per a treballar en una Administració pública i les previstes en les corresponents bases específiques.

 

(Signatura)

 

 

 

 

Localitat i data, __________________________________________________________________________________________

 

 


’adjunta amb la sol·licitud

 

 

 
< Anterior   SegŘent >
  Esdeveniments recents:
Mapa del web Sobre el web Contactar

IBB - Campus Universitari - 08193 Bellaterra - Cerdanyola del VallŔs - Barcelona
Tel. 93 581 1233 / 93 581 3582

2008 Universitat Aut˛noma de Barcelona - Tots els drets reservats