Intranet
Imatge home facultat
Convocatòria Ref. 80/2017 PDF Imprimir Correu

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC DEL PROJECTE TSR2005-10 AMB DESTINACIÓ L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I DE BIOMEDICINA DE LA FACULTAT DE MEDICINA

                   

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 80/2017

Codi projecte SUMMA:

NH612611

Nom del projecte o conveni:

DESARROLLO DE TOXINAS Y VENENOS PROTEICOS NANOESTRUCTURADOS PARA EL TRATAMIENTO DE CANCERES CXCR4+ (NANOVENOM). BIO2016-76063-R.

OBJECTIU

La intervenció tècnic-operativa especialitzada en la producció en bacteris Gram positius i Gram negatius, de proteïnes humanes i no humanes autoensamblables i amb aplicacions terapèutiques. Aquestes activitats es duran a terme dins del projecte DESARROLLO DE TOXINAS Y VENENOS PROTEICOS NANOESTRUCTURADOS PARA EL TRATAMIENTO DE CANCERES CXCR4+ (NANOVENOM). BIO2016-76063-R. del grup de recerca 2014SGR-132-Microbiologia bàsica i aplicada

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte (*)

-                Donar suport en el disseny, producció i caracterizació de proteines recombinants i de complexes multiproteics. Cultiu bacteria (Gram positius i Gram negatius). Donar suport a l’anàlisi de materials nanostructurats en cultiu cel.lular.

requisits per participar -HI

·       Títol de CFGS o equivalen

·       Coneixements bàsics de bacteriologia.

·       Es valorarà coneixements a nivell d’expert de bacteriologia.

·       Es valorarà experiència en microbiologia i en bioprocessos de producció microbians. Es valorarà principalment l’experiència prèvia en producció de proteïnes en bacteris Gram positius i Gram negatius, en purificació de proteïnes i específicament en l’ús del sistema de purificació AKTA FPLC.

·       Es valorarà experiència en tècniques de clonatge molecular i de DNA recombinant.

·       Es valorarà títol de llicenciat i de doctor en biotecnologia

·       Es valorarà experiència en la producció i anàlisi de complexes macromoleculars u oligòmers.

·       Es valorarà formació i experiència prèvia en cultiu cel·lular.

·       Es valorarà publicacions prèvies en revistes indexades d’alt impacte.

·       Es valorarà comunicacions prèvies a congressos internacionals.

·       Es valoraran estades de recerca fora del país.

·       Es valorarà experiència en el tracte i formació docent impartida a estudiants de grau.

·       Es valorarà la obtenció de beques en convocatòries competitives.

·       Coneixements d’ anglès i francès.

·       Capacitat organitzativa i de treball, independència i capacitat de treball en equip.

·       Capacitat comunicativa a nivell oral i escrit en català, castellà i en anglès.

·       Coneixement bàsic de la Norma ISO 9001:2008 aplicada a la producció de proteïnes.

DURADA I JORNADA

·       La durada del contracte serà de 1 any prorrogable.

·       La jornada laboral es distribuirà de dilluns a divendres de 9h a 17.30h

·       Hores per setmana: 37,5h

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual: 24.786 € €  i mensual de : 2.065,5€

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 3 al 10 de març de 2017.

·  Lloc de presentació: Secretaria de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina, ed. MRB, Universitat Autònoma de Barcelona.

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altra documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 PROCÉS DE SELECCIÓ

·  El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular, proves teòriques, proves pràctiques i entrevistes

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant: correu electrònic

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 15 de març de 2017

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 22 de febrer de 2017

 

Signatura:

 

 

 

 

Nom: Antoni Villaverde

 

Càrrec: IP del projecte
              SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

 

Nº CONVOCATÒRIA

 

LABORATORI

 

DATA CONVOCATÒRIA

 

 

 

 

Dades Personals

Cognoms

 

Nom

 

 

 

NIF o PASSAPORT

NACIONALITAT

 

 

Adreça

 

 

Població

 

Codi postal

 

Província

 

Telèfon

 

 

 

 

Data de naixement

Municipi

 

Província

 

Pais

 

 

 

 

Titulació

 

 

ue s’adjunta amb la sol·licitud

 

Documentació que s’adjunta amb la sol·licitud

    

a sol·l         DNI/NIE/Passaport

  Currículum Vitae

  Fotocòpia del títol

  Una fotografia

  Altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum:

 

Les dades personals facilitades per les persones candidates seran incorporades a un fitxer de la UAB amb la finalitat de gestionar el procés selectiu. Aquestes dades són imprescindibles per poder assegurar la participació dels candidats en el procés. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les persones interessades tenen dret a exercir, davant la Secretaria General de la UAB, els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició respecte a les dades.

 

 

 SOL·LICITO ser admès en aquesta convocatòria i DECLARO que són certes les dades que s’hi consignen i que compleixo les condicions exigides per a treballar en una Administració pública i les previstes en les corresponents bases específiques.

 

(Signatura)

 

 

 

 

Localitat i data, __________________________________________________________________________________________

 
< Anterior   Següent >
  Esdeveniments recents:
Mapa del web Sobre el web Contactar

IBB - Campus Universitari - 08193 Bellaterra - Cerdanyola del Vallès - Barcelona
Tel. 93 581 1233 / 93 581 3582

2008 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats