Intranet
Imatge home facultat
Convocatòria Ref. 38/2017 PDF Imprimir Correu

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC DEL PROJECTE PK614326 AMB DESTINACIÓ L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I DE BIOMEDICINA DE LA FACULTAT DE MEDICINA

                   

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 38/2017

Codi projecte SUMMA:

PK614326

Nom del projecte o conveni: BFU2016-80370-P Análisis del desarrollo de la profase meiòtica en mamíferos

 

OBJECTIU

·       La intervenció tècnicooperativa especialitzada en l’anàlisi del desenvolupament de la profase meiòtica en mamífers

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte (*)

-                Participar en tasques de manteniment de la colònia de ratolins mutants.

-                Donar suport en l’anàlisi de la fol·liculogènesi en diferents ratolins mutants seguint els protocols establerts.

 

requisits per participar -HI

·       Títol de CFGS o equivalent.

·       Coneixements bàsics en biologia cel·lular i biologia de la reproducció.

·       Es valorarà experiència d’haver treballat en un laboratori de recerca amb experiència en l’estudi de la gametogènesi en mamífers.

·       Coneixements de l’idioma anglès.

·       Capacitat organitzativa i de treball, persona emprenedora i amb capacitat de treball en equip.

·       Capacitat comunicativa a nivell oral i escrit en castellà i en anglès.

·       En cas d’estar en contacte amb animals vius, certificat de capacitació per a la realització de procediments amb animals utilitzats, criats o subministrats amb fins d’experimentació i altres fins científics, incloent la docència, d’acord amb el que estableix l’ordre ECC/566/2015, de 20 de març, del Ministeri d’Economia i Competitivitat o equivalent

 

DURADA I JORNADA

·       La durada del contracte serà 1 any prorrogable fins a la finalització del projecte.

·       La jornada laboral es distribuirà de dilluns a dijous de 9h a 13h i divendres de 9,30 a 12h

·       Hores per setmana: 18,5 h

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual: 12.227,76€  i mensual de : 1.018,98€

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 3 al 13 de febrer de 2017.

·  Lloc de presentació: Secretaria de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina, ed. MRB, Universitat Autònoma de Barcelona.

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altra documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 PROCÉS DE SELECCIÓ

·  El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular, proves teòriques, proves pràctiques i entrevistes

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant: correu electrònic

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 14 de febrer de 2017

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 27 de gener de 2017

 

Signatura:

 

 

 

 

Nom: Ignasi Roig

 

Càrrec: IP del projecte

(*)  Per qualsevol dubte, podeu consultar a la intranet el “Manual de contractació de personal temporal per a projectes i convenis d’investigació de la UAB”.

 

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la Secretaria General  de la Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.
              SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

 

Nº CONVOCATÒRIA

 

LABORATORI

 

DATA CONVOCATÒRIA

 

 

 

Dades Personals

Cognoms

 

Nom

 

 

 

NIF o PASSAPORT

NACIONALITAT

 

 

Adreça

 

 

Població

 

Codi postal

 

Província

 

Telèfon

 

 

 

 

Data de naixement

Municipi

 

Província

 

Pais

 

 

 

 

Titulació

 

 

ue s’adjunta amb la sol·licitud

 

Documentació que s’adjunta amb la sol·licitud

    

a sol·l         DNI/NIE/Passaport

  Currículum Vitae

  Fotocòpia del títol

  Una fotografia

  Altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum:

 

Les dades personals facilitades per les persones candidates seran incorporades a un fitxer de la UAB amb la finalitat de gestionar el procés selectiu. Aquestes dades són imprescindibles per poder assegurar la participació dels candidats en el procés. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les persones interessades tenen dret a exercir, davant la Secretaria General de la UAB, els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició respecte a les dades.

 

 

 SOL·LICITO ser admès en aquesta convocatòria i DECLARO que són certes les dades que s’hi consignen i que compleixo les condicions exigides per a treballar en una Administració pública i les previstes en les corresponents bases específiques.

 

(Signatura)

 

 

 

 

Localitat i data, __________________________________________________________________________________________

 
< Anterior   Següent >
  Esdeveniments recents:
Mapa del web Sobre el web Contactar

IBB - Campus Universitari - 08193 Bellaterra - Cerdanyola del Vallès - Barcelona
Tel. 93 581 1233 / 93 581 3582

2008 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats