Intranet
Imatge home facultat
Convocatòria Ref. 1/2017 PDF Imprimir Correu

 

convocatòria per a la contractació de personal investigador ordinari –-REF 1-IBB-2017

Departament:

IBB

Àrea de coneixement:

Laboratori Nanobiotecnologia

Nom del projecte on desenvoluparà les funcions:

2014 SGR 132 MICROBIOLOGIA BÀSICA I APLICADA

Nom del projecte finançador:

AB612807

 

funcions dins del projecte

·  Coordinació d’experiments relatius a producció, separació i caracterització de proteïnes recombinants en bacteris. 

·  Realització d’experiments amb cultius cel·lulars, usant proteïnes terapèutiques. 

requisits per a poder participar (punt 2 plec de clàusules)

·  Títol de doctor en biologia, bioquímica o similar.

·  Amplia experiència en clonatge molecular, producció de proteïnes, cultius cel·lulars i cultius de bacteris.

·  Nivell alt d’anglès.

DURADA I JORNADA

·  La durada del contracte serà de 2,5 mesos

·  La jornada laboral serà complerta

·  Hores per setmana: 37,5

Quantia i pagaments

·  Retribució bruta anual: 30.047,73 €

·  Liquidació en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres.

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: fins al 6 de febrer de 2017

·  Lloc de presentació: Antonio Villaverde, Laboratori de Nanobiotecnologia, Institut de Bitecnologia i Biomedicina, Edif.MRB, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNi o passaport, currículum, còpia del títol oficial de doctor o doctora, i tota aquella altra documentació que acrediti els mèrits al·legats

 

criteris d’avaluació (punt 7 plec de clàusules)

La selecció de les persones candidates serà efectuada pel lab. de Recerca en Nanobiotecnologia d’acord amb els criteris següents:

·  Experiència investigadora demostrable en producció de proteïnes recombinants, i la seva separació i purificació.

·  Experiència demostrable en cultiu cel.lular i bacterià.

·  Currículum de la persona sol·licitant.

 

resolució (punt 8 plec de clàusules)

·  La Dr. Antonio Villaverde responsable del lab. de Nanobiotecnologia del Institut de Biotecnologia i Biomedicina de la UAB és la persona competent que duu a terme la resolució

·  Data prevista de resolució: la data prevista de resolució d’aquesta convocatòria serà a partir del 30 de gener de 2017. El termini legal per resoldre la convocatòria és de sis mesos comptadors a partir de l’endemà del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà, per silenci administratiu, que l’ajut sol·licitat ha estat desestimat.

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

30/01/2017

 

Nom: Antoni Villaverde

 

Signatura:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

 

Nº CONVOCATÒRIA

 

LABORATORI

 

DATA CONVOCATÒRIA

 

 

 

 

Dades Personals

Cognoms

 

Nom

 

 

 

NIF o PASSAPORT

NACIONALITAT

 

 

Adreça

 

 

Població

 

Codi postal

 

Província

 

Telèfon

 

 

 

 

Data de naixement

Municipi

 

Província

 

Pais

 

 

 

 

Titulació

 

 

ue s’adjunta amb la sol·licitud

 

Documentació que s’adjunta amb la sol·licitud

    

a sol·l        DNI/NIE/Passaport

  Currículum Vitae

  Fotocòpia del títol

  Una fotografia

  Altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum:

 

 

Les dades personals facilitades per les persones candidates seran incorporades a un fitxer de la UAB amb la finalitat de gestionar el procés selectiu. Aquestes dades són imprescindibles per poder assegurar la participació dels candidats en el procés. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les persones interessades tenen dret a exercir, davant la Secretaria General de la UAB, els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició respecte a les dades.

 

 

 SOL·LICITO ser admès en aquesta convocatòria i DECLARO que són certes les dades que s’hi consignen i que compleixo les condicions exigides per a treballar en una Administració pública i les previstes en les corresponents bases específiques.

 

(Signatura)

 

 

 

Localitat i data, __________________________________________________________________________________________

 
< Anterior   Següent >
  Esdeveniments recents:
Mapa del web Sobre el web Contactar

IBB - Campus Universitari - 08193 Bellaterra - Cerdanyola del Vallès - Barcelona
Tel. 93 581 1233 / 93 581 3582

2008 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats