Intranet
Imatge home facultat
Convocatòries
Convocatòria Ref. 145/2017 PDF Imprimir Correu

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ AL SERVEI DE PROTEÒMICA I BIOLOGIA ESTRUCTURAL (SEPBIO) DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

 

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 145/2017

 

Codi projecte SUMMA:

CF180044

 

NOM DEL PROJECTE O CONVENI:

 

 

Servei de Proteòmica i Biologia Estructural (SEPBIO)

 

 

OBJECTIU:

 

 

La intervenció tècnico operativa especialitzada en mètodes de biologia molecular, purificació i cristal·lització de proteïnes

 

 

FUNCIONS ESPECÍFIQUES DINS DEL PROJECTE

 

 

·   Participar en el desenvolupament del servei amb la purificació i cristal·lització de diferents complexes proteics implicats en modificacions post-traduccionals de proteïnes, seguint criteris establerts.

 

     

 

REQUISITS PER PARTICIPAR -HI

·         Es valorarà significativament el haver realitzar un Màster en el àmbit de la Biomedicina amb pràctiques experimentals en un laboratori de referencia en el seu camp, la capacitat de treball en equip, la fluïdesa en l’idioma angles i capacitat de comunicació.

·         Títol de tècnic superior de cicle de grau superior o FPII o batxillerat o equivalent

·         Coneixements bàsics d’informàtica i bases de dades

 

 

DURADA I JORNADA

·         La durada del contracte serà de 6 mesos amb possibilitat de pròrroga.

·         La jornada laboral es distribuirà dilluns i dimarts de 09:00h a 13:30h i de dimecres a divendres de 09:00h a 13:00h.

Hores per setmana: 21 H

RETRIBUCIÓ

·         Retribució bruta anual:  13.880,16 €  i mensual de : 1.156,68 €

         (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

·   Període de presentació: del 18 al 25 de maig de 2017

·   Lloc de presentació:  Dr. David Reverter

                             Lab. Estructura de Proteïnes

                             Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                             Universitat Autònoma de Barcelona

                             08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)                      

·   Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

PROCÉS DE SELECCIÓ

·   El procés de selecció es farà en base al CV i a l'experiència i encaix amb la línia de treball proposada.

·   La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

 

 

RESOLUCIÓ

·  Òrgan competent per a la resolució: : Dr. David Reverter, Institut de Biotecnologia i Biomedicina Data prevista de resolució: 26 de maig de 2017


 

DATA DE PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 17 de Maig de 2017

 

Signatura:

 

 

 

 

Dr. David Reverter

 

Resp. Lab. Estructura de Proteïnes

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la Secretaria General  de la Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

 

              SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

 

Nº CONVOCATÒRIA

 

LABORATORI

 

DATA CONVOCATÒRIA

 

 

 

 

Dades Personals

Cognoms

 

Nom

 

 

 

NIF o PASSAPORT

NACIONALITAT

 

 

Adreça

 

 

Població

 

Codi postal

 

Província

 

Telèfon

 

 

 

 

Data de naixement

Municipi

 

Província

 

Pais

 

 

 

 

Titulació

 

 

               

ues

 

Documentació que s’adjunta amb la sol·licitud

 

    

a sol·l        DNI/NIE/Passaport

  Currículum Vitae

  Fotocòpia del títol

  Una fotografia

  Altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum:

 

Les dades personals facilitades per les persones candidates seran incorporades a un fitxer de la UAB amb la finalitat de gestionar el procés selectiu. Aquestes dades són imprescindibles per poder assegurar la participació dels candidats en el procés. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les persones interessades tenen dret a exercir, davant la Secretaria General de la UAB, els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició respecte a les dades.

 

 

 SOL·LICITO ser admès en aquesta convocatòria i DECLARO que són certes les dades que s’hi consignen i que compleixo les condicions exigides per a treballar en una Administració pública i les previstes en les corresponents bases específiques.

 

(Signatura)

 

 

 

 

Localitat i data, __________________________________________________________________________________________

 

 


’adjunta amb la sol·licitud

 

 

 
Convocatòria Ref. 144/2017 PDF Imprimir Correu

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ AL LAB. D’IMMUNOLOGIA EVOLUTIVA DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

 

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 144/2017

 

Codi projecte SUMMA: PK613738

 

Nom del projecte o conveni:

AGL2015-65129-R “Desarrollo de sistemas específicos de nanodelivery para especies de interés acuícola: delivery mediante nanoliposomas y mediante nanoparticulas proteicas”

 

OBJECTIU:

 

 

·          La intervenció tècnico operativa especialitzada en el desenvolupament de nanopartícules proteiques com a antígens per desenvolupar vacunes en especies d’interés per l’aqüicultura dins el projecte:” AGL2015-65129-R: “DESARROLLO DE SISTEMAS ESPECIFICOS DE NANODELIVERY PARA ESPECIES DE INTERES ACUICOLA: DELIVERY MEDIANTE NANOLIPOSOMAS Y MEDIANTE NANOPARTICULAS PROTEICAS”.

 

 

FUNCIONS ESPECÍFIQUES DINS DEL PROJECTE

 

 

·          Tasques de suport per la realització dels assajos de producció recombinant i purificació de 4 antígens virals diferents representants de 4 malalties d’especial rellevància en acuicultura. Específicament s’encarregarà de donar suport en la realització dels assajos de caracterització in vitro dels antígens virals expressats com a proteïnes nanoestructurades (microscopía electrónica, confocal, toxicitat, citometria...), de l’aillament d’RNA i de l’análisis d’expressió per QPCR dels gens marcadors seleccionats.

     

 

REQUISITS PER PARTICIPAR-HI

 

·          Es valorarà significativament el haver realitzar un Màster en l’àmbit de la Biologia amb pràctiques experimentals en un laboratori de referencia en el seu camp, la capacitat de treball en equip, la fluïdesa en l’idioma angles i capacitat de comunicació.

·          Títol de tècnic superior de cicle de grau superior o FPII o batxillerat o equivalent

·          Coneixements bàsics de: Bioquímica i Biologia Molecular i/o Biotecnologia i/o Microbiologia

·          Es valorarà experiència en: Caracterització de les propietats de biomolècules en medis fisiològics.

 

 

DURADA I JORNADA

·          La durada del contracte serà de 3 mesos amb possibilitat de pròrroga fins a la finalització del projecte.

La jornada laboral es distribuirà de dilluns de 9h a 13h

Hores per setmana: 20 H

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual:  13.219,20 € €  i mensual de : 1.101,60 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

·  Període de presentació: del 18 al 25 de Maig de 2017

·  Lloc de presentació:  Dra. Nerea Roher Armentia

                             Lab. Immunologia Evolutiva

                             Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                             Universitat Autònoma de Barcelona

                             08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

                      

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.


 

 

·  El procés de selecció es farà en base al CV i a l'experiència i encaix amb la línia de treball proposada.

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

 

RESOLUCIÓ

·  Òrgan competent per a la resolució: Dra. Nerea Roher, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 26 de maig de 2017

DATA DE PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 17 de maig de 2017

 

Signatura:

 

 

 

 

Dra. Nerea Roher

 

Resp. Lab. Immunologia Evolutiva

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la Secretaria General  de la Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

 


              SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

 

Nº CONVOCATÒRIA

 

LABORATORI

 

DATA CONVOCATÒRIA

 

 

 

 

Dades Personals

Cognoms

 

Nom

 

 

 

NIF o PASSAPORT

NACIONALITAT

 

 

Adreça

 

 

Població

 

Codi postal

 

Província

 

Telèfon

 

 

 

 

Data de naixement

Municipi

 

Província

 

Pais

 

 

 

 

Titulació

 

 

               

ue s’adjunta amb la sol·licitud

 

Documentació que s’adjunta amb la sol·licitud

    

a sol·l        DNI/NIE/Passaport

  Currículum Vitae

  Fotocòpia del títol

  Una fotografia

  Altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum:

 

Les dades personals facilitades per les persones candidates seran incorporades a un fitxer de la UAB amb la finalitat de gestionar el procés selectiu. Aquestes dades són imprescindibles per poder assegurar la participació dels candidats en el procés. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les persones interessades tenen dret a exercir, davant la Secretaria General de la UAB, els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició respecte a les dades.

 

 

 SOL·LICITO ser admès en aquesta convocatòria i DECLARO que són certes les dades que s’hi consignen i que compleixo les condicions exigides per a treballar en una Administració pública i les previstes en les corresponents bases específiques.

 

(Signatura)

 

 

 

 

Localitat i data, __________________________________________________________________________________________

 
Convocatòria REF. 126/2017 PDF Imprimir Correu

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ AL LAB. DE BIOINFORMÀTICA PER A LA DIVERSITAT GENÒMICA DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

 

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 126/2017

 

 

Codi projecte SUMMA:

PK612095

 

Nom del projecte o conveni:

BFU2013-42649-P: “La interpretación de la variación genòmica desde la secuencia nucleotídica al fenotipo en Drosophila y humanos”.

 

 

OBJECTIU:

 

 

La intervenció tècnica especialitzada en la investigació de la interpretació de la variació genòmica en Drosophila i humans dins el projecte BFU2013-42649-P.

 

 

 

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte

 

·          Donar suport en l’anàlisi de seqüències genòmiques per l’estudi de la variabilitat nucleotídica aplicat a la genòmica de poblacions.

·          Participar en el manteniment de les bases de dades que emmagatzemen les dades analitzades al grup de recerca.


 

requisits per participar -HI

 

·          Es valorarà significativament  el haver realitzat una llicenciatura en l’àmbit de la Biologia o la Bioinformàtica, la capacitat de treball en equip i la capacitat de comunicació tant a nivell oral com escrit.

·          Títol de tècnic superior de cicle de grau superior o FPII o batxillerat o equivalent

·          Coneixements bàsics de Genètica, Genòmica, Estadística i Bioinformàtica.

 

DURADA I JORNADA

·          La durada del contracte serà de 5 mesos amb possibilitat de pròrroga fins a la finalització del projecte.

La jornada laboral es distribuirà de dilluns a dijous de les 15:00h a les 19:00h i divendres de 10:00 a 14:00 hores

Hores per setmana: 20 H

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual:  13.219,2 €  i mensual de : 1101,60 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 26 d’abril al 3 de maig de 2017

·  Lloc de presentació:  Dr. Antonio Barbadilla

                             IBB – Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                             Lab. Bioinformàtica per a la Diversitat Genòmica.

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

·  El procés de selecció es farà en base al CV i a l'experiència i encaix amb la línia de treball proposada.

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

 

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dr. Antonio Barbadilla, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 4 de maig de 2017

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 04 d’abril de 2017

 

Signatura:

 

 

 

 

Dr. Antonio Barbadilla

 

Resp. Lab. Bioinformàtica per a la Diversitat Genòmica

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la Secretaria General  de la

Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

     

 

 

 

 

 

 

 

         SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

 

Nº CONVOCATÒRIA

 

LABORATORI

 

DATA CONVOCATÒRIA

 

 

 

 

Dades Personals

Cognoms

 

Nom

 

 

 

NIF o PASSAPORT

NACIONALITAT

 

 

Adreça

 

 

Població

 

Codi postal

 

Província

 

Telèfon

 

 

 

 

Data de naixement

Municipi

 

Província

 

Pais

 

 

 

 

Titulació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ue s’adjunta amb la sol·licitud

 

Documentació que s’adjunta amb la sol·licitud

    

a sol·l        DNI/NIE/Passaport

  Currículum Vitae

  Fotocòpia del títol

  Una fotografia

  Altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum:

 

Les dades personals facilitades per les persones candidates seran incorporades a un fitxer de la UAB amb la finalitat de gestionar el procés selectiu. Aquestes dades són imprescindibles per poder assegurar la participació dels candidats en el procés. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les persones interessades tenen dret a exercir, davant la Secretaria General de la UAB, els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició respecte a les dades.

 

 

 SOL·LICITO ser admès en aquesta convocatòria i DECLARO que són certes les dades que s’hi consignen i que compleixo les condicions exigides per a treballar en una Administració pública i les previstes en les corresponents bases específiques.

 

(Signatura)

 

 

 

 

Localitat i data, __________________________________________________________________________________________

 

 
Convocatòria Ref. 116/2017 PDF Imprimir Correu

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN AUXILIAR DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ AL LAB. DE BIOINFORMÀTICA PER A LA DIVERSITAT GENÒMICA DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

 

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 116/2017

 

Codi projecte SUMMA:

PK612095

 

Nom del projecte o conveni:

BFU2013-42649-P: “La interpretación de la variación genòmica desde la secuencia nucleotídica al fenotipo en Drosophila y humanos”.

 

 

OBJECTIU:

 

 

La intervenció auxiliar i de suport en la investigació de la interpretació de la variació genòmica en Drosophila i humans dins el projecte BFU2013-42649-P.

 

 

 

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte

 

·          Donar suport en el manteniment i millora de l’equipament bioinformàtic del grup de recerca.

·          Participar en l’actualització i el manteniment de la informació de les bases de dades i servidors webs resultants de la recerca al grup, seguint criteris establerts.

 

 

 

 

 

 

 

requisits per participar -HI

 

·          Es valorarà significativament la formació i pràctica en informàtica de de sistemes, la capacitat de treball en equip i la capacitat de comunicació tant a nivell oral com escrit.

·          Títol de tècnic de grau mitjà o FPI o graduat d'ESO o equivalent

DURADA I JORNADA

·          La durada del contracte serà de 2 mesos amb possibilitat de pròrroga fins a la finalització del projecte.

La jornada laboral es distribuirà de dilluns a divendres de les 09:30h a les 13:30h

Hores per setmana: 20 H

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual:  11.463 €  i mensual de : 955,25 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 03 al 10 d’abril de 2017

·  Lloc de presentació:  Dr. Antonio Barbadilla

                             IBB – Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                             Lab. Bioinformàtica per a la Diversitat Genòmica.

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

PROCÉS DE SELECCIÓ

·  El procés de selecció es farà en base al CV i a l'experiència i encaix amb la línia de treball proposada.

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

 

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dr. Antonio Barbadilla, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 18 de abril 2017

 

 

data de publicació convocatòria     05/04/2017

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 23 de març de 2017

 

Signatura:

 

 

 

 

Dr. Antonio Barbadilla

 

Resp. Lab. Bioinformàtica per a la Diversitat Genòmica

 

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la Secretaria General  de la Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

 


              SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

 

Nº CONVOCATÒRIA

 

LABORATORI

 

DATA CONVOCATÒRIA

 

 

 

 

Dades Personals

Cognoms

 

Nom

 

 

 

NIF o PASSAPORT

NACIONALITAT

 

 

Adreça

 

 

Població

 

Codi postal

 

Província

 

Telèfon

 

 

 

 

Data de naixement

Municipi

 

Província

 

Pais

 

 

 

 

Titulació

 

 

               

ue s’adjunta amb la sol·licitud

 

Documentació que s’adjunta amb la sol·licitud

    

a sol·l        DNI/NIE/Passaport

  Currículum Vitae

  Fotocòpia del títol

  Una fotografia

  Altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum:

 

Les dades personals facilitades per les persones candidates seran incorporades a un fitxer de la UAB amb la finalitat de gestionar el procés selectiu. Aquestes dades són imprescindibles per poder assegurar la participació dels candidats en el procés. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les persones interessades tenen dret a exercir, davant la Secretaria General de la UAB, els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició respecte a les dades.

 

 

 SOL·LICITO ser admès en aquesta convocatòria i DECLARO que són certes les dades que s’hi consignen i que compleixo les condicions exigides per a treballar en una Administració pública i les previstes en les corresponents bases específiques.

 

(Signatura)

 

 

 

 

Localitat i data, __________________________________________________________________________________________

 

 
Convocatòria Ref. 80/2017 PDF Imprimir Correu

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC DEL PROJECTE TSR2005-10 AMB DESTINACIÓ L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I DE BIOMEDICINA DE LA FACULTAT DE MEDICINA

                   

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 80/2017

Codi projecte SUMMA:

NH612611

Nom del projecte o conveni:

DESARROLLO DE TOXINAS Y VENENOS PROTEICOS NANOESTRUCTURADOS PARA EL TRATAMIENTO DE CANCERES CXCR4+ (NANOVENOM). BIO2016-76063-R.

OBJECTIU

La intervenció tècnic-operativa especialitzada en la producció en bacteris Gram positius i Gram negatius, de proteïnes humanes i no humanes autoensamblables i amb aplicacions terapèutiques. Aquestes activitats es duran a terme dins del projecte DESARROLLO DE TOXINAS Y VENENOS PROTEICOS NANOESTRUCTURADOS PARA EL TRATAMIENTO DE CANCERES CXCR4+ (NANOVENOM). BIO2016-76063-R. del grup de recerca 2014SGR-132-Microbiologia bàsica i aplicada

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte (*)

-                Donar suport en el disseny, producció i caracterizació de proteines recombinants i de complexes multiproteics. Cultiu bacteria (Gram positius i Gram negatius). Donar suport a l’anàlisi de materials nanostructurats en cultiu cel.lular.

requisits per participar -HI

·       Títol de CFGS o equivalen

·       Coneixements bàsics de bacteriologia.

·       Es valorarà coneixements a nivell d’expert de bacteriologia.

·       Es valorarà experiència en microbiologia i en bioprocessos de producció microbians. Es valorarà principalment l’experiència prèvia en producció de proteïnes en bacteris Gram positius i Gram negatius, en purificació de proteïnes i específicament en l’ús del sistema de purificació AKTA FPLC.

·       Es valorarà experiència en tècniques de clonatge molecular i de DNA recombinant.

·       Es valorarà títol de llicenciat i de doctor en biotecnologia

·       Es valorarà experiència en la producció i anàlisi de complexes macromoleculars u oligòmers.

·       Es valorarà formació i experiència prèvia en cultiu cel·lular.

·       Es valorarà publicacions prèvies en revistes indexades d’alt impacte.

·       Es valorarà comunicacions prèvies a congressos internacionals.

·       Es valoraran estades de recerca fora del país.

·       Es valorarà experiència en el tracte i formació docent impartida a estudiants de grau.

·       Es valorarà la obtenció de beques en convocatòries competitives.

·       Coneixements d’ anglès i francès.

·       Capacitat organitzativa i de treball, independència i capacitat de treball en equip.

·       Capacitat comunicativa a nivell oral i escrit en català, castellà i en anglès.

·       Coneixement bàsic de la Norma ISO 9001:2008 aplicada a la producció de proteïnes.

DURADA I JORNADA

·       La durada del contracte serà de 1 any prorrogable.

·       La jornada laboral es distribuirà de dilluns a divendres de 9h a 17.30h

·       Hores per setmana: 37,5h

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual: 24.786 € €  i mensual de : 2.065,5€

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 3 al 10 de març de 2017.

·  Lloc de presentació: Secretaria de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina, ed. MRB, Universitat Autònoma de Barcelona.

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altra documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 PROCÉS DE SELECCIÓ

·  El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular, proves teòriques, proves pràctiques i entrevistes

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant: correu electrònic

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 15 de març de 2017

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 22 de febrer de 2017

 

Signatura:

 

 

 

 

Nom: Antoni Villaverde

 

Càrrec: IP del projecte

Llegir-ho tot...
 
Convocatòria Ref. 63/2017 PDF Imprimir Correu

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC especialista DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ AL LAB. DE PLEGAMENT DE PROTEÏNES I MALALTIES CONFORMACIONALS DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

 

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 63/2017

Codi projecte SUMMA: PK612135

 

Nom del projecte o conveni:

BFU2013-44763-P: “Descubrimiento, caracterización y diseño de nuevos amiloides funcionales auto-replicativos”

 

 

OBJECTIU:

 

 

La intervenció tècnic-operativa especialitzada en la investigació del descobriment, caracterització i disseny de nous amiloides funcionals auto-replicatius dins el projecte BFU2013-44763-P.

 

 

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte

 

·          Participar en la purificació i caracterització funcional i estructural de proteïnes amb propietats prion-like, seguint criteris establerts.

     

 

requisits per participar -HI

 

·          Es valorarà significativament el haver realitzar una llicenciatura en l’àmbit de la Biomedicina amb pràctiques experimentals en un laboratori de referencia internacional en el seu camp, la capacitat de treball en equip, la fluïdesa en l’idioma angles i capacitat de comunicació.

·          Títol de tècnic superior de cicle de grau superior o FPII o batxillerat o equivalent

·          Coneixements bàsics de: Bioquímica i Biologia Molecular i/o Biotecnologia i/o Microbiologia

 

DURADA I JORNADA

·          La durada del contracte serà de  3 mesos amb possibilitat de pròrroga fins a la finalització del projecte.

La jornada laboral es distribuirà de dilluns a divendres de les 09:00h a les 13:00h

Hores per setmana: 20 H

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual:  13.219,20 €  i mensual de : 1.101,60 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 17 al 23 de febrer de 2017

·  Lloc de presentació:  Dr. Salvador Ventura

                             Lab. Plegament de Proteïnes i Malalties Conformacionals

                             Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                             Universitat Autònoma de Barcelona

                             08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

                      

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

·  El procés de selecció es farà en base al CV i a l'experiència i encaix amb la línia de treball proposada.

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

 

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dr. Salvador Ventura, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 24 de febrer de 2017

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 16 de febrer de 2017

 

Signatura:

 

 

 

 

Dr. Salvador Ventura

 

Resp. Lab. Plegament de Proteïnes i Malalties Conformacionals

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la Secretaria General  de la Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

Llegir-ho tot...
 
<< Inici < Anterior 1 2 3 4 Següent > Final >>

Resultats 1 - 15 de 52
  Esdeveniments recents:
Mapa del web Sobre el web Contactar

IBB - Campus Universitari - 08193 Bellaterra - Cerdanyola del Vallès - Barcelona
Tel. 93 581 1233 / 93 581 3582

2008 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats